Kursinformation

Målgrupp

Beställare, brandvakter vid eller utförare av tillfälliga brandfarliga heta arbeten.

Målsättning

  • Deltagarna ges kunskaper för att förebygga brand vid heta arbeten och ska kunna tillämpa gällande säkerhetsregler. Möjlighet till tolkade kurser på flera språk finns.
  • Praktiska släckövningar genomförs.
  • Personligt certifikat erhålles efter godkänd utbildning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för att genomföra vår kurs om heta arbeten.

Omfattning

Mellan klockan 08.00 samt 16.00 (cirka). (Dörrarna stängs efter kursen börjat.)

Antal deltagare

Upp till och med 20 deltagare per kurs.

Övrigt

Krav: omcertifiering inom fem år.

Heta arbeten kursen innehåller en del praktiska moment. Deltagarna bör därför ha oömma kläder.

Kurskostnad

3 000 kronor per deltagare (exklusive moms)
Smörgås på förmiddagen samt lunch ingår.

Vanliga frågor om heta arbeten

Vad innebär heta arbeten?

Begreppet heta arbeten används vanligtvis inom bygg- och entreprenadbranschen och syftar på arbetsuppgifter eller situationer där det finns en hög risk för brand. Det kan inkludera arbete som utförs med verktyg, maskiner eller processer som genererar värme, gnistor eller öppen låga. Exempel på heta arbeten kan vara svetsning, skärning med vinkelslip, lödning, takarbeten med öppen eld (till exempel takpappbränning) eller arbete med varma ytor eller material.

Eftersom heta arbeten medför en förhöjd risk för brand och potentiellt farliga situationer, är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera riskerna. Det kan innebära att ha lämplig brandskyddsutrustning och redskap för att släcka eventuell brand i närheten, skapa brandtätning och skydd för omgivande material och ytor, samt säkerställa att personalen är utbildad och medveten om brandrisker och lämpliga säkerhetsåtgärder.

För att utföra heta arbeten på ett säkert sätt kan det också krävas en särskild tillståndsprocess och att en brandvakt finns på plats under arbetets gång. Syftet med dessa åtgärder är att förebygga brand och skydda både arbetstagare och omgivande egendom från skador och fara.

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten och att vara medveten om de lokala reglerna och bestämmelserna på arbetsplatsen eller i det geografiska området där arbetet utförs.

Vem är utbildningen till för?

Inom området heta arbeten är det vanligt att följande personer och yrkesgrupper utbildar sig för att hantera och utföra sådana arbetsuppgifter på ett säkert sätt:

Arbetstagare och yrkesutövare

Alla personer som utför heta arbeten bör genomgå en lämplig utbildning och vara medvetna om riskerna samt säkerhetsföreskrifterna och bästa praxis för att förebygga bränder. Det kan inkludera svetsare, rörmokare, elektriker, takläggare och andra yrkesgrupper som regelbundet utför arbete med verktyg, maskiner eller processer som genererar värme, gnistor eller öppen låga.

Arbetsledare och entreprenörer

Personer som har övergripande ansvar för arbetsplatser där heta arbeten utförs bör också vara utbildade och medvetna om säkerhetsaspekterna inom området. Det inkluderar att ha kunskap om riskbedömning, säkerhetsföreskrifter och lämpliga åtgärder för att minimera brandrisken.

Säkerhetsansvariga och brandinspektörer

Personer som är ansvariga för att övervaka säkerhetsaspekterna på en arbetsplats eller som utför inspektioner och bedömningar av brandrisker bör ha utbildning inom heta arbeten. De behöver kunna identifiera potentiella faror, bedöma säkerhetsåtgärder och säkerställa efterlevnad av riktlinjer och föreskrifter.

Det är viktigt att notera att utbildningskraven och behoven kan variera beroende på lokal lagstiftning och bestämmelser. Det är därför viktigt att följa de specifika utbildningskraven och riktlinjerna som fastställts av myndigheter, branschorganisationer och arbetsgivare i det aktuella geografiska området.